Centrum integracji społecznej

centrum-integracji-spolecznej

Centrum integracji społecznej (CIS)

to miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Udział w centrum integracji społecznej  jest dobrowolny, a z tytułu uczestnictwa w zajęciach uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Pani szyje na maszynie materiał w czerwoną kratkę.

Warsztaty zawodowe w pracowni krawieckiej w Centrum Integracji Społecznej, w Kłodzku – fot. DOPS, autor Krzysztof Orłowski, Studio 91.

W kuchni jest uśmiechnięta pani kucharka, która patrzy się w bok. Na głowie ma granatową czapkę kucharską. Ubrana jest w biały kucharski fartuch. Przed nią stoi miska. Pani kucharka miesza w misce. Za panią kucharką stoi tyłem druga kucharka. Druga kucharka stoi przy gazówce i trzyma metalowy garnek.

Warsztaty gastronomiczne w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – fot. DOPS, autor Krzysztof Orłowski, Studio 91.

Adresaci usług centrum integracji społecznej

Z centrum integracji społecznej może skorzystać każda osoba doświadczająca problemów życiowych związanymi między innymi z:

 • bezrobociem lub dłuższym okresem nieczynności zawodowej
 • niepełnosprawnością
 • problemami psychicznymi
 • uzależnieniami
 • pobytem w zakładach karnych czy wychowawczych
 • obcym pochodzeniem

Jednocześnie osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej nie mogą posiadać prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zgłoszenia do centrum integracji społecznej

 Do centrum integracji społecznej można zgłosić się samodzielnie lub zostać skierowanym przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, powiatowe centrum pomocy rodzinie, zakład lecznictwa odwykowego, organizację pozarządową lub klub integracji społecznej.

Aby zostać uczestnikiem centrum integracji społecznej należy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie Centrum. Wniosek ten musi zostać zaopiniowany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu kandydata.

Otwarty notatnik jest na stole. W notatniku na kratkach zapisany jest tekst: CIS ze strzałką. Jestem zaradny, bo planuję swój budżet czas wolny, spotkania z bliskim.

fot. DOPS – materiał poglądowy.

Pokazana praca w stolarni. Przecinanie maszyną drewnianej deski.

Wykonywanie usługi stolarskiej w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – fot. DOPS, autor Krzysztof Orłowski, Studio 91.

Oferta zajęć w CIS

Aktywizacja społeczno-zawodowa w centrum integracji społecznej odbywa się poprzez realizację zatrudnienia socjalnego obejmującego:

 • doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty zawodowe (najczęściej są to warsztaty: gastronomiczne, krawieckie, poligraficzne, stolarskie, porządkowe, administracyjno-biurowe, komputerowe);
 • poradnictwo prawne, społeczne, ekonomiczne;
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Organizacja zajęć

Uczestnictwo w centrum integracji społecznej wymaga zawarcia kontraktu/umowy – Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który określa rodzaj zajęć oraz czas realizacji programu.

Uczestnictwo w zajęciach centrum integracji społecznej trwa do 12 miesięcy, ale w szczególnych sytuacjach może zostać przedłużone o maksymalnie 12 miesięcy (łączny maksymalny czas korzystania z zajęć Centrum do 24 miesiące). Zajęcia odbywają się w dni powszednie. Tygodniowo realizowane jest 30-40 godzin zajęć.

Uczestnicy zajęć otrzymują wynagrodzenie – świadczenie integracyjne, którego wysokość wynosi obecnie 120% zasiłku dla bezrobotnych. Osoba korzystająca z zajęć centrum integracji społecznej objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz otrzymuje 1 posiłek dziennie.

Pokazane okienko w kuchni do wydawania posiłków. W oknie stoi Pani kucharka, która wydaje obiad. Na talerzy duszone ziemniaki z koperkiem i kotlet.

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – fot. DOPS, autor Krzysztof Orłowski, Studio 91.

fot. DOPS – Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Zatrudnienie wspierane dla absolwentów CIS

Po zakończeniu udziału w centrum integracji społecznej absolwent może skorzystać z kolejnej formy wsparcia – zatrudnienia wspieranego.

Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie:

 • Prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Specjalnego dotowanego zatrudnia (umowa o pracę) u pracodawcy lub w centrum integracji społecznej realizowanego na podstawie skierowania do pracy oraz umowy między starostą a pracodawcą. Przez 6 miesięcy pracodawca zatrudniający absolwenta centrum integracji społecznej może liczyć na refundację części wypłacanego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja wynagrodzenia finansowana jest ze środków Funduszu Pracy;
 • rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej

Podstawy prawne funkcjonowania centrum integracji społecznej

Centra integracji społecznej mogą prowadzić działalność wytwórczą, handlową i usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, a uczestnicy zajęć mogą być zaangażowani w zadania związane z tą działalnością.

Centrum integracji społecznej może być utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Decyzję o przyznaniu statusu centrum integracji społecznej podejmuje wojewoda. Wojewoda nadzoruje także działalność centrów integracji społecznej oraz prowadzi ich REJESTR.

Zasady działalności centrum integracji społecznej zostały określone w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176, z 2022 r. poz. 218.). SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać dostępną ofertę centrów integracji społecznej:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Centrum Integracji Społecznej
 • zwróć uwagę na usługi dostępne w obrębie całego powiat
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content