Deklaracja dostępności ETR

Strona działa pod opieką Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i za naszym pośrednictwem możesz zgłaszać także informacje o nowych placówkach wsparcia .

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dmws.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022.12.15

Data aktualizacji strony:2023.03.15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

– nie wszystkie zdjęcia, grafiki, infografiki posiadają tekst alternatywny
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wyłączenia

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020.10.01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patryk Jasiński.

e-mail: p.jasinski@dops.wroc.pl

Telefon: 503091973

 Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Adres: ul. Trzebnicka 42-44,
50-230 Wrocław
e-mail: dops@dops.wroc.pl
telefon: 71 770 42 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku.
Dojazd do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu znajduje się od ul. Trzebnickiej oraz ul. Kleczkowskiej.

Dostępność parkingu
Przed wejściem głównym do budynku przy ul. Trzebnickiej są dostępne 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Trzebnickiej 42, natomiast drugie od strony podwórza ul. Kleczkowskiej (brama wjazdowa).

Opis wejścia głównego – ul. Trzebnicka 42 (oznaczonego literą A)

1. Przed drzwiami głównymi znajduje się 1 stopień schodowy, który prowadzi na korytarz wejściowy. W korytarzu wejściowym na parter budynku można dostać się pieszo pokonując 9 schodów. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w korytarzu wejściowym znajduje się platforma dźwigowa, którą można dostać się parter budynku.

2. W górnej części korytarza wejściowego (przed drzwiami, na parterze), po lewej stronie znajduje się DOMOFONna wysokości 1 metr 15 cm. Za pomocą domofonu, można przywołać pracownika obsługującego punkt informacyjny – portiernię.

3. Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny – portiernia.Na portierni można uzyskać informację i poprosić o kontakt z pracownikami merytorycznymi DOPS. Każdy pracownik DOPS ma obowiązek udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością, w tym m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy.

 Opis wejścia/wjazd od podwórka – ul. Kleczkowska.
Wejście dla pieszych lub wjazd pojazdem na teren podwórka jest dostępny przez bramę wjazdową od ul. Kleczkowskiej. Za bramą wjazdową znajduje się szlaban z możliwością przejścia dla pieszych, szeroki na około 1 metra.
Wjazd dla pojazdów na teren podwórka jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą administratora budynku, po otwarciu szlabanu: tel. 71 367 62 10 lub tel. kom. 883 908 909 w godzinach pracy Urzędu. Dojazd przez podwórko do budynku jest utwardzony, posiada uszkodzoną nawierzchnię w postaci uskoków i nierówności. Dostęp do budynku od strony podwórka jest możliwy:

  1. Wejściem od strony podwórka (oznaczonym literą C).
    Wejście oznaczone litera C nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Wejściem bocznym do AULI (oznaczonym literą D).
    Po wjeździe na teren podwórka, po otwarciu szlabanu, należy kierować się prosto do wejścia bocznego AULA oznaczonego literą D. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy drzwiach wejściowych do auli. Dostęp do auli jest możliwy przez korytarz wejściowy. Za korytarzem wejściowym znajduje się w auli najazd pochylny dla osób z niepełnoprawnością ruchową poruszających się na wózkach.
    Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące skorzystać z wejścia na teren budynku lub podwórza powinny skontaktować telefonicznie z pracownikiem DOPS pod numerem telefonu: tel. 71 770 42 20, tel. kom. 883 908 909.

OPIS DOSTĘPNOŚCI DO POMIESZCZEŃ DOPS

BUDYNEK NIE POSIADA WINDY.
Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze.
Schody wyposażone są w poręcze.
Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze budynku.

Dolnośląski Ośrodek Polityki mieści się na II, III i IV piętrze.
na II piętrze – Ośrodek Adopcyjny,
na III piętrze – DOPS:
– Sekretariat – pokój nr 313
– Dział księgowości – pokój nr 303
– Dział funduszy unijnych – pokój nr 301, 305, 306
– Dział współpracy i analiz – pokój nr 309
– Zamówienia Publiczne – pokój nr 308
– Kadry – pokój nr 302
– Informatyk – pokój nr 308
na IV piętrze:
– sale szkoleniowe

Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze w pomieszczeniu numer 6 i 17.

Oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących. Budynek posiada przy wejściu głównym od ul. Trzebnickiej 42 i wejściu od podwórza tablice informacyjne w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących. Pomieszczenia wewnętrzne w budynku nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących.

System wspomagania osób słabosłyszących. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna – system wspomagania słuchu. Pętla indukcyjna poprawia zrozumiałość mowy osobie niedosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Pętla jest wykorzystywana w salach szkoleniowych i konferencyjnych. Zasięg pętli obejmuje do 150 m2.

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z „PSEM ASYSTUJĄCYM”

Osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem asystującym do budynku DOPS.
Osoba z niepełnosprawnością zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

INFORMACJE O MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku (oznaczonym literą A)
od ul. Trzebnickiej 42 na chodniku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.

USŁUGA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:

– z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,

– z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – świadczenia usług tłumacza: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo migowy), SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub środków wspierających komunikowanie się, należy, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

– przesłać pocztą elektroniczną: dops@dops.wroc.pl

– przesłać faksem pod numer (71) 782-38-90

– złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP/DOPS_Wroclaw/SkrytkaESP

– zgłosić telefonicznie pod nr 71 770 42 20, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania

– złożyć wniosek osobiście w Sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42-44, III piętro, pokój nr 313, w godzinach urzędowania urzędu: 7:30 – 15:30.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień..

Skip to content