Dom pomocy społecznej

dom-pomocy-spolecznej

Dom Pomocy Społecznej (DPS)

to placówka pobytu całodobowego, w której osobom starszym, chorym lub osobom z  niepełnosprawnością zapewniany jest pobyt, wyżywienie i opieka, a także inne usługi wspomagające, na przykład: terapia zajęciowa, rehabilitacja, zajęcia edukacyjne – w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb danej osoby.

Placówki te są dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce w domu pomocy społecznej (DPS) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Fundację L’ Arche – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Cztery panie pracujące razem przy stole w biurze. Tworzą zespół. Na stole przed sobą mają kartki. Te kartki to dokumenty. Jedna z Pań ma długopis w ręce. Pokazuje na nim coś na dokumencie. Druga pani pokazuje pokazuje palcem coś na kartce. Trzecia pani przytrzymuje kartkę.

fot. DOPS, materiał ilustracyjny.

Zasady kierowania do domu pomocy społecznej

Aby zamieszkać w domu pomocy społecznej należy złożyć odpowiedni wniosek w ośrodku pomocy społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, między innymi:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry, zaświadczenie psychologa
 • zaświadczenie o wysokości dochodów
 • pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i potrącanie jej w ustalonej części ze świadczenia emerytalno-rentowego lub zasiłku.

Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej zapoznaje się z dokumentami, potwierdzającymi sytuację życiową osoby zainteresowanej oraz przeprowadza wywiad środowiskowy.

Następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Jeżeli okres oczekiwania na miejsce jest zbyt długi (powyżej 3 miesięcy), to można wnioskować o umieszczenie w innym ośrodku danego typu, w którym okres oczekiwania jest krótszy.

Od decyzji negatywnych wydanych przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Zajęcia plastyczne – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Dom Seniora „Przystań” w Ścinawie prowadzony przez Fundację „Przystań” – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zasady pobytu i odpłatności

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.  Jeśli mieszkaniec nie jest w stanie ponieść odpłatności w określonej wysokości, to opłatę za pobyt może ponosić także rodzina mieszkańca: małżonek lub rodzic/opiekun (w przypadku dzieci), a także gmina, z której osoba została skierowana.


W przypadku domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd wysokość opłaty reguluje uchwała podmiotu prowadzącego. 

Podmioty prowadzące domy pomocy społecznej

Dom pomoc społecznej może być prowadzony przez samorząd gminny, powiatowy lub wojewódzki, a także przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz przez osoby fizyczne i prawne.

Prowadzenie domu pomocy społecznej wymaga zezwolenia wojewody. Wojewoda prowadzi także rejestr domów pomocy społecznej:  WIĘCEJ  INFORMACJI

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Fundację L’ Arche – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Typy domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

 • dla osób w podeszłym wieku
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • dla dorosłych niepełnosprawnej intelektualnie
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 • dla osób uzależnionych od alkoholu
Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Fundację L’ Arche – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Podstawa prawna funkcjonowania domu pomocy społecznej

Zasady funkcjonowania domów o pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (w szczególności artykuły 54-66): SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

 fot. DOPS,  materiał ilustracyjny. 

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać ofertę domów pomocy społecznej:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Dom Pomocy Społecznej
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content