Klub integracji społecznej

klub-integracji-spolecznej

Klub integracji społecznej (KIS)

jest to miejsce aktywizacji zawodowo-społecznej dedykowanej osobom będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Celem klubu integracji społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Robienie stroików świątecznych przy stole podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone przez Fundację Eudajmonia w Klubie Samopomocy – fot. DOPS, Kalina Żaczek, Fundacje Ładne Historie.

Prace porządkowe wykonywane przez Panie z centrum integracji społecznej w parku. Panie grabią liście.

Prace porządkowe na terenie zielonym w Centrum Integracji Społecznej  w Kamieńcu Ząbkowickim  – fot. DOPS, Krzysztof Orłowski, Studia 91

Adresaci klubu integracji społecznej

Z zajęć w klubie integracji społecznej może skorzystać każda osoba mająca problemy życiowe związane między innymi z:

 • bezrobociem lub dłuższym okresem nieczynności zawodowej
 • niepełnosprawnością
 • problemami psychicznymi
 • uzależnieniami
 • pobytem w zakładach karnych czy wychowawczych
 • obcym pochodzeniem,

które powodują oddalenie się zarówno od rynku pracy, jak i od innych obszarów aktywności społecznej.

Jednocześnie osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej nie mogą posiadać prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Oferta zajęć w klubie integracji społęcznej

W klubie integracji społecznej organizowane są:

 • zajęcia pomagające w znalezieniu pracy, takie jak: warsztaty i szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, warsztaty i poradnictwo psychologicznego, wsparcia terapeutycznego, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia;
 • prace społecznie użyteczne
 • roboty publiczne
 • poradnictwo prawne
 • działania samopomocowe (np. grupy wsparcia) w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, socjalnych i innych
 • staże (we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy).

W klubie integracji społecznej mogą być realizowane także zajęcia dla pracowników przedsiębiorstw społecznych (w ramach reintegracji społeczno-zawodowej).

W stolarni, mężczyzna w kombinezonie roboczym na który ma nałożoną kamizelkę w kolorze żółtym w srebrne odblaskowe pasy pcha maszynę, na głowie mężczyzna ma czapeczkę w kolorze żółtym. Mężczyzna trzyma rękami za uchwyty maszyny i pcha ja do przodu.Maszyna jest metalowa, pomarańczowa, wyższa od mężczyzny. Mężczyzna pchając maszynę zapiera się nogami o o podłogę.

Zajęcia w magazynie, WTZ PROM – fot. DOPS, Kalina Żaczek, Fundacje Ładne Historie.

Panowie w stolarni wspólnie pracują przy maszynie. Na stole znajdują deski drewniane.

Prace wykonywane na stolarni pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki zawodu – fot. DOPS, Kalina Żaczek, Fundacje Ładne Historie.

Zasady zgłaszania się i korzystania z zajęć w KIS

Udział w klubie integracji społecznej  jest dobrowolny i bezpłatny. Nie wymaga również spełnienia tak wielu formalności jak uczestnictwo w zajęciach centrum integracji społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego.

Kontrakt socjalny, to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, a przedstawicielem jednostki pomocy społecznej, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Zatrudnienie wpierane dla absolwentów KIS

Po zakończeniu udziału w klubie integracji społecznej absolwent może skorzystać z kolejnej formy wsparcia – zatrudnienia wspieranego.

Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie:

 • Prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Specjalnego dotowanego zatrudnienia (umowa o pracę) u pracodawcy lub w centrum integracji społecznej realizowanego na podstawie skierowania do pracy oraz umowy między starostą a pracodawcą. Przez 6 miesięcy pracodawca zatrudniający absolwenta Klubu Integracji Społecznej może liczyć na refundację części wypłacanego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja wynagrodzenia finansowana jest ze środków Funduszu Pracy;
 • rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.
Broszura z napisem Curriculum Vitae. Na broszurze leży ołówek. Obok broszury znajduje się czerwone pudełko ze spinaczami.

fot. DOP – materiał ilustracyjny

W kuchni jest uśmiechnięta pani kucharka, która patrzy się w bok. Na głowie ma granatową czapkę kucharską. Ubrana jest w biały kucharski fartuch. Przed nią stoi miska. Pani kucharka miesza w misce. Za panią kucharką stoi tyłem druga kucharka. Druga kucharka stoi przy gazówce i trzyma metalowy garnek.

Praca w kuchni Centrum Integracji Społecznej  w Kamieńcu Ząbkowickim  – fot. DOPS, Krzysztof Orłowski, Studia 91

Podstawy prawne funkcjonowania KIS

Klub integracji społecznej może być utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Kluby integracji społecznej podlegają rejestracji. Rejestr klubów prowadzi Wojewoda

PRZEJDŹ do REJESTRU KIS

Działalność klubu integracji społecznej została określona w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176, z 2022 r. poz. 218.). SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

 

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać ofertę klubów integracji społecznej:

 • przejdź do mapy
 • zaznacz swój powiat, a następnie wybierz gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Klub Integracji Społecznej
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją
 
Skip to content