Mieszkanie treningowe i wspomagane

mieszkanie-chronione

Mieszkanie treningowe i wspomagane

to forma wsparcia przysługująca osobom pełnoletnim, które ze względu na:

 • trudną sytuację życiową,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwałą chorobę,

potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają pomocy udzielanej w placówce zapewniającej opiekę całodobowo. 

Mieszkańcy, pod opieką specjalistów, przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub uzyskują pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Na zdjęciu jest pokazany pokój. W pokoju jest pani, która układa książki w szafie. Pani jest odwrócona tyłem. W pokoju znajdują się dwie kanapy. Na jednej z nich siedzi pochylony pluszowy miś. Na środku pokoju stoi ława. Na ławie znajduje się stroik świąteczny. Na ścianach w pokoju wiszą obrazy.

Mieszkania prowadzone przez Fundację L’Arche – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Pomieszczenie kuchenne. W kuchni znajduje się stół z krzesłami, szafki kuchenne, piekarnik, zmywarka. Kuchnia jest wyposażona w sprzęty: czajnik do wody, mikrofalówkę, dzbanki, suszarkę.

Mieszkania prowadzone przez Fundację L’Arche – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Rodzaje mieszkań

W zależności od celu udzielanego wsparcia prowadzone jest jako:

 • mieszkanie treningowe lub
 • mieszkanie wspomagane.

Mieszkania te muszą spełniać standardy usług i pomieszczeń (wielkość, ilość mieszkańców, wyposażenie) określone w przepisach.

W ramach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej różne instytucje i organizacje mogą także prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane. Możliwości i zasady skorzystania z tych mieszkań ustala każdorazowo podmiot prowadzący takie mieszkanie.  

Mieszkania wspomagane

W mieszkaniu wspomaganym świadczone są usługi: bytowe, praca socjalna oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennych funkcjonowaniu. Realizuje się w nich także kontrakt społeczny, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności mieszkańca na poziomie jego możliwości psychofizycznych.

Mieszkanie wspomagane przysługuje w szczególności osobom:

 • starszym
 • przewlekle chorym
 • z niepełnosprawnością
 • z zaburzeniami psychicznymi

Mieszkania treningowe

W mieszkaniu treningowym świadczone są usługi: bytowe, praca socjalna. Po opiekom specjalistów mieszkańcy uczą się, rozwijają  lub utrwalają czynności mające zapewnić im niezależność i sprawność w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu treningowym ma na celu umożliwienie niezależnego życia.

Mieszkanie treningowe jest przeznaczone w szczególności dla osób:

 • opuszczających pieczę zastępczą
 • opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy  ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich
 • cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • osób w kryzysie bezdomności.

Zasady korzystania z mieszkań wspomaganych i treningowych

Mieszkanie treningowe lub wspomagane może być prowadzone przez:

 • każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub
 • organizację pozarządową,  prowadzącą działalność w obszarze pomocy społecznej, pieczy zastępczej lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – na zlecenie organu administracji rządowej lub samorządowej.

W zależności od typu podmiotu prowadzącego obowiązują różne zasady kierowania i pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

W przypadku mieszkań prowadzonych przez instytucje samorządowe lub na ich zlecenie:

 •  udzielenie wsparcia  odbywa się na podstawie decyzji, a pobyt w nich regulowany jest poprzez „kontrakt mieszkaniowy”;

Kontrakt mieszkaniowy określa między innymi czas korzystania z mieszkania, usługi w nim świadczone oraz zasady odpłatności, uprawnienia i zobowiązania korzystającego, sposób realizacji programu usamodzielniania;

 • korzystanie z mieszkań treningowych lub wspomaganych jest odpłatne; Zasady ustalania wysokości opłat lub zwolnienia z nich określają samorządy.
 • z mieszkania treningowego lub wspomaganego można korzystać  przez określony czas. Jedynie osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub inne osoby w szczególnych sytuacjach) mogą uzyskać wsparcie w mieszkaniu wspomaganym na czas nieokreślony.

 

W przypadku mieszkań prowadzonych przez inne podmioty niż gminy oraz powiaty lub na ich zlecenie udzielenie wsparcia  odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje wszystkie kwestie związane z możliwością korzystania z mieszkania treningowego lub wspomaganego (w tym czas pobytu, odpłatność itp.).

Aby skorzystać z wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub organizacji, która prowadzi mieszkanie.

Podstawa prawna funkcjonowania

Funkcjonowanie mieszkań reguluje:

 • Art. 53-53a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – w szczególności : SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 
 • Prawo lokalne (gminne)Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia  mieszkania treningowego lub wspomaganego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać ofertę o treningowych, wspomaganych lub innych formach mieszkaniowych:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Mieszkania Treningowe i Wspomagane
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją lub ośrodkiem pomocy społecznej w Twojej gminie.
Skip to content