Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

to placówka dla dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży realizację:

 • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 • obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Na pólkach ułożone są zabawki pluszowe. Na początku, pierwszy jest smok, potem żółty miś. Dalej już zabawki są mniej wyraźne.

Sale terapeutyczne w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna.

W pomieszczeniu do rehabilitacji na pierwszym planie znajdują się żółte materace. Na tych materacach jest duża zabawka, przypominająca kształtem fokę. Zabawka przypominająca fokę ma kolor niebieski. Na drugim planie zabawka w kształcie kota. Ma kolor żółty i czerwony. Za nią znajdują się wałki rehabilitacyjne do ćwiczeń.

Sala fizjoterautyczna w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna.

Zasady korzystania z ośrodków

Dziecko może korzystać z zajęć w ośrodku, gdy posiada:

 • orzeczenie PP-P (poradni psychologiczno-pedagogicznej ) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) lub
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami)

Dzieci i młodzież z takimi orzeczeniami są przyjmowane do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych na okres, na jaki wydano orzeczenie, nie wcześniej jednak niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia, przy czym dzieci z orzeczeniem PP-P o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą do nich uczęszczać do końca roku szkolnego, w którym kończą 25 lat, natomiast dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do końca roku szkolnego, w którym kończą 24 lata.


Jeśli w ośrodku realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej, to konieczne jest także skierowanie od lekarza.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też informacja o jego pobycie w ośrodku kierowana przez ośrodek do dyrektora szkoły  macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka. 

W pomieszczeniu stoją meble dziecięce. Na drzwiach mebli są namalowane kwiaty i głowa baranka. Na meblach ustawione są zabawki: samochody duże i małe. Wyżej na półce ustawione są urządzenia rehabilitacyjne do zabawy. Przed meblami stoi plastikowe pudełko. W pudełku są klocki.

Sala zabaw w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

Z przodu zdjęcia widoczny instrument muzyczny: dzwoneczki i talerze. W tle widoczny ogród

Ogród terapeutyczny przy Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu – fot. DOPS

Zajęcia odbywają się w podziale na grupy wiekowe są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 4 lub 8 osobowych.

Ośrodek pracuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia:

 • zajęcia indywidualne i grupowe terapeutyczne indywidualne lub w zespołach (np. psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, arteterapię)
 • terapeutyczne i usprawniające ruchowo, dostosowane do potrzeb wychowanków
 • rekreacyjne
Pracownia rehabilitacyjna z przyrządami do rehabilitacji.

Gabinet fizjoterapeutyczny -fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zajęcia plastyczne. Na stole znajdują się pudełko z nićmi, kawałki tkanin. Grupa przygotowuje kartki świąteczne z choinkami, które wykonane są kolorowych nici.

Zajęcia terapeutyczne, polegające na wykonywaniu kartek świątecznych – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów zapewniających opiekę, edukację, rewalidację dzieci i młodzieży m.in: 

 • pedagodzy  ze specjalizacją w zakresie pedagogiki specjalnej 
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • psychoterapeuci
 • terapeuci zajęciowi
 • rehabilitanci
 • fizjoterapeuci.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, dzieci oraz młodzież może nabywać:

 • sprawność umysłową
 • sprawność fizyczną
 • umiejętności życiowe
 • umiejętności społeczne,
 • rozwijać zainteresowania i pasje.

W ośrodku realizowana jest również podstawa programowa kształcenia ogólnego.

W pomieszczeniu stoją na podłodze zabawki. Zabawki są duże. mają kolory czerwony, żółty. Na podłodze leży pluszowy duży miś. Z tyłu leżą na podłodze materace do zabawy.

Sala z wyposażeniem fizjoterapeutycznym w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

Na zdjęciu widoczny jest ogród z wieloma roślinami (trawami ozdobnymi oraz drzewami). Na pierwszym planie jest plac zabaw dla dzieci

Ogród terapeutyczny przy Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu – fot. DOPS

Podstawa prawna funkcjonowania

Funkcjonowanie Ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych reguluje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać ofertę środków rewalidacyjno-wychowawczych:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content